Saviors Of Earth

The Unification Epicenter of True Lightworkers

Eind oktober mat ik voor een cliënt dat een bepaald voedingssupplement goed voor deze persoon zou zijn. Nadat ik het had besteld en 3 dagen later opnieuw ter controle mat of het inderdaad het juiste supplement was, bleek dat deze persoon het ineens niet meer nodig had voor haar gezondheid. Dat was een vreemde gewaarwording, omdat mijn meetmethode bij dubbel check altijd hetzelfde resultaat blijft geven. Vervolgens mat ik de Boviswaarde van deze persoon; die lag ergens tussen de 6500 en 8500, wat normaal is voor mensen die resoneren met de energieën van de 3e dimensie.

Tot mijn verbazing gaf mijn meting aan, dat er nu een waarde aanwezig was van ergens tussen de 8500 en 10.500 Bovis- eenheden. Dit was echt onmogelijk, daar in de 3e dimensie deze waarden niet kunnen voor ons mensen. Dus een meet-tabel gemaakt van de verschillende dimensies, en wat bleek: deze persoon met die hogere Boviswaarde resoneerde met de energieën van de 5e dimensie.

Toen ging er bij mij een lichtje op; was het niet zo dat de Maya’s met hun kalender hadden voorspeld dat na afloop van de lange telling op 21 december 2012 er een nieuw tijdperk zou aanbreken, waarbij de huidige mens een transformatie zou ondergaan ! Ik dacht: zou het dan zo zijn dat voor de 21 december er al een aantal mensen zijn, die reeds een ombouw in hun cellen aan het ondergaan zijn, van een koolstofstructuur naar een kristallijn structuur, zonder dat ze daar fysiek iets van merken ?

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Ik heb toen weer een andere tabel ontworpen om het aantal strengen DNA te meten en inderdaad iedereen in de 3e dimensie heeft  2  en in een enkel geval  3 strengen DNA actief. Maar hoe zat het dan met die persoon die reeds een hogere Boviswaarde had en ook al mee resoneerde met de 5e dimensie.

Welnu, bij het meten constateerde ik dat bij deze persoon in de omslag van eind oktober het aantal strengen DNA van 2 naar 12 is gegaan. 12 strengen DNA actieve ontwikkeling  is zeer bijzonder. Ik realiseer mij wel dat het activeringsproces tijd nodig heeft en dat men niet een twee drie ten volle kan werken met de 12 strengen op dit moment.

In de loop van november en december kon ik bij mijn cliënten die kwamen voor een consult steeds weer dezelfde verbluffende resultaten meten. Hoe dichter bij de 21e december des te meer mensen begonnen te resoneren met de 5e dimensie. En allen, die resoneerden met deze dimensie gingen van 2 of 3 naar 12 strengen DNA actief en van allen mat ik de Boviswaarde  tussen de 8500 en 10.500. Bij cliënten die dit in november en december nog niet hadden, dus resoneerden met de 3e dimensie, stelde ik de vraag in mijn meting: hoe is dit na 25 december 2012 ? Het antwoord uit de metingen bleek overeen te komen met mijn meting over die personen die voor 21 december reeds resoneerden met de 5e dimensie.

Conclusie: inwijdingVelen maar nog lang niet iedereen is na 25 december aangesloten op het ontwaken van de energieën van de 5e dimensie. Wat ik ook constateerde was, dat als er nog chakra’s gesloten waren in de 3e dimensie, en dat betrof vooral het voorhoofdchakra en de kruinchakra, deze zijn allemaal open  gegaan na 25 december 2012 bij die mensen die resoneerden met de 5e dimensie.

Het is dus een nooit eerder bij de mensheid voorgekomen energetisch proces, waarvan wij de uiteindelijke omvang in onze stoutste dromen nog niet kunnen bevatten. Waar worden wij in Godsnaam op voorbereid? Ik zal mede door mijn kennis trachten ook hierop een antwoord te geven.

Waar zijn we naar op weg..? Het waren niet alleen de Maya’s die een grote verandering van mens en aarde aankondigden, ook  andere indianenstammen zoals de Hopi’s  hebben ons gewezen op een nieuwe tijd ,waarin het oude niet meer gekend zal worden. En natuurlijk hebben de Bijbelse profetieën hier veel over gezegd. Je hoeft helemaal niet kerkelijk te zijn of gebonden  aan enige religie, om je met een open onafhankelijke opstelling te verdiepen in de Bijbelse profeten.

Al deze grote wijzen geven aan dat er een andere wereld voor de mensheid is weggelegd in de eindtijd. Dat heeft totaal niets te maken met het einde van de wereld,(zoals de mainstream media ons trachten wijs te maken) maar met het einde van een tijdperk. Laat mij duidelijk zijn, het doel van ons mens zijn is, ons bewust te worden van onze verbondenheid met de kosmische Schepper.

Deze verbondenheid voelen wij diep in ons hart en ons geweten werkt als een kompas, gericht op deze bron van onvoorwaardelijke liefde. In onze harde materialistische wereld heeft de naald van het kompas veel moeite de juiste liefdespool  te vinden, want voortdurend trekt de naald naar allerlei afleidingen  zoals indoctrinaties, dogma’s, materiele hebzucht, en een van buitenaf aanrollende stortvloed van informatie, welke heel vaak zodanig gemanipuleerd is, dat de ontvanger niet meer weet wat hij/zij nu dient te geloven.

Het gewetenskompas draait dol.. Het kompas van het geweten draait daardoor dol. Ik ben er achter gekomen dat dit wordt veroorzaakt door grote duistere krachten die ons trachten af te houden van onze voortgang in Spiritueel bewustzijn. Deze krachten weten dat, nu we een omslagpunt in de tijd bereiken zij straks in de nieuwe tijd geen macht meer kunnen uitoefen op ons mensen en daarom nu in alle hevigheid veel, ja heel veel verwarring zaaien.

radioactiviteitEr is ons door de wijzen en profeten een nieuwe aarde voorspeld, die vrij is van het grote kwaad en daarom ook wel genoemd wordt The Golden Age – het Gouden tijdperk.  Mijn vermoeden is dat het Gouden Tijdperk de transitie van ons zonnestelsel inhoudt naar de omslag tot de 5e dimensie. Dat dit gebeuren nooit lang meer op zich laat wachten, wordt mij steeds meer duidelijk.

Waarom moest het mij overkomen, dat mijn metingen via radiësthesie eind oktober begonnen af te wijken en bepaalde tabellen die nog wel functioneerden voor ons mensen in de 3e dimensie, ineens bleken niet meer van toepassing te zijn. Zie b.v. de figuur (afbeelding I) over de röntgen-eenheden van de mens. Altijd en dat is ruim 30 jaar lang, mat ik hiermede de gezondheid van de persoon en deze waarde maakten mij dan duidelijk in hoeverre iemand b.v. ernstig ziek kon zijn.

Als ik nu een willekeurig iemand meet op deze schaal komt er geen uitslag meer,(mits deze persoon resoneert met de 5e dimensie), hetgeen betekent dat de invloed van deze schaalverdeling  niet meer werkt op de koolstofstructuur van het lichaam. Dit betekent echter dat wij als mensen nu zoals eerder gezegd mee gaan resoneren met de energieën van de 5e dimensie. In deze dimensie, die zeker nog haar beslag dient te krijgen, zal er straks geen ziekte en geen vroege dood meer zijn voor de mens.

Dit klinkt natuurlijk sprookjesachtig, maar laten we eens kijken naar een uitspraak van de profeet Jesaja 65:20: Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinig dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven. In die nieuwe wereld zullen we met een nu nog onvoorstelbaar meer volmaakt lichaam aangesloten zijn in de uiting van de schepping zoals die uiteindelijk voor alle wezens bedoeld is. In die wereld zal er geen dier meer zijn die een ander dier verslindt, want alle dieren worden herbivoren. Ook zullen wij als mensen geen vlees meer eten. Dit alles heeft te maken met de 5e dimensie.

.

.

Gaan nu werkelijk alle mensen over naar dit Gouden Tijdperk? Uit mijn metingen komt duidelijk naar voren dat – alle mensen van goede wil – die zich niet keren tegen de Schepper en zijn Schepping, waarvan velen nu al afgestemd zijn en resoneren met de 5e dimensie  wat hun celstructuur betreft , dus klaargestoomd worden voor die nieuwe wereld, zich fysiek hiervan bijna niet bewust zijn. Ik meet ook dat mensen die het grote kwaad blijven brengen in deze wereld, absoluut niet mee transformeren, maar in de 3e dimensie van grove dualiteit blijven existeren. Het is de door mij ontvangen gave, die dit constateert.

Natuurlijk vraagt men ook aan mij, of ik kan meten wanneer dit alles gebeurt. Laat ik ook hierin duidelijk zijn: niemand en echt niemand weet uur en tijd. Er is een uitspraak  in de Bijbel Mattheüs 24:36: “Maar van die dag weet niemand, ook de engelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Er is een grote profeet geweest met de naam Johannes van Jeruzalem, die leefde van 1042 tot 1119 en als Tempelridder lange tijd in Jeruzalem verbleef. Deze Dappere onder de Dapperen zoals zijn bijnaam was, kreeg veel visioenen over onze tijd en hij begon met zijn kwatrijnen altijd met: Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zullen de blikken en geest van de mens gevangen zijn, ze zullen als dronkaards zijn en het niet bemerken.Ze zullen afbeeldingen en spiegelbeelden voor de  waarheid van de wereld houden en men zal alles met hen kunnen doen, wat men met een schaap doet.’

En: ‘Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zullen de mensen met iedereen handel drijven, ieder ding zal zijn prijs hebben, bomen, water, en dieren. Niets zal nog waarlijk worden geschonken, want alles zal verkocht worden.’

Deze wijze profeet voorspelt dat na een donkere tijd de mensen zullen leven op een nieuwe aarde en wat hij o.a. daarover zegt is het volgende: ‘Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zal uiteindelijk het kwaad verdreven zijn en zal de mens de geest van alle dingen kennen, hij zal de geheimen ontsluiten welke de Goden beschermden en hij zal de ene na de andere poort openen van het labyrint naar het nieuwe leven.’

Als je zijn voorspellingen allemaal leest, dan zie je dat veel reeds is uitgekomen en dat we inderdaad op de drempel staan naar een nieuwe wereld. Dat we ons dienen voor te bereiden op deze wereld is vaak het hoofdthema van alle religies, maar daar passen geen kerkelijke dogma’s of religieus fanatisme bij. Ik zeg altijd blijf goed bij jezelf en volg met een open blik en onbevooroordeeld alles wat op je pad komt. De komende tijd zal het uitwijzen of de Maya’s het bij het juist eind hadden. Ik ben van mening van wel.

Omdat het kwaad zich niet kan handhaven in de nieuwe wereld (de nieuwe aarde) zal, voordat de grote omslag komt eerst al het kwade dat nog macht heeft over de aarde in een enorme machtsstrijd zich trachten te handhaven en de aarde trachten af te houden van haar transformatie. Dit zal een tijd zijn van oorlog , armoede en onderdrukking waarover Johannes van Jeruzalem voorspelt:

Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zal er een uiterst donkere en geheime orde zijn. Hun macht zal gevuld zijn met haat en hun wapens zijn uiterst giftig. Hun doel is al het goud van de aarde te bezitten en hun macht over de gehele aarde te verbreiden. Ze zullen hun giftige ideeën tot binnen de kerken verspreiden en de wereld wandelt met een Schorpioen onder haar voeten.’ Hoeveel waarheid bevat een dergelijke voorspelling die meer dan 1000 jaar geleden is gedaan ?

Voordat het nieuwe tijdperk haar beslag zal krijgen zal eerst de Shit in de wereld dienen te verdwijnen en daarna komt de werkelijke Shift is mijn idee. Als de mogelijk komende strijd tussen licht en donker losbarst, dan is ons ook voorspeld dat vele Engelen en Lichtwezens zich rondom ons bevinden, die bij aanroep ons maximale bescherming zullen geven. Niemand van ons maar dan echt ook niemand behoeft enige angst te hebben voor de komende gebeurtenissen.

Ik zeg altijd: blijf goed bij jezelf, dus in je eigen energie en laat je niet meeslepen met de waan van de dag. Heb een goed onderscheidingsvermogen over de dingen die op je afkomen. Juist in deze tijd zijn er veel  profeten en voel in je hart of ze je op een juiste aanvoeling aanspreken. Tenslotte vertrouw op de onvoorwaardelijke Liefde die vanuit de hoogste bron ons mensen zal loodsen naar het Gouden Tijdperk.

Mocht ik in mijn metingen via radiësthesie nieuwe ontdekkingen doen die te maken hebben met de ontwikkelingen naar de 5e dimensie dan zal ik via WantToKnow daar zeker kennis van geven.

Dineke Jongepier-Rijskamp   

10 januari 2013  

www.djr-advies.nl  info@djr-advies.nl

shift hits earth

 
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-gelijk-van-de-mayakalender/

Views: 15

SoE Visitors

 

  

© 2023   Created by Besimi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service